Prawo cywilne

Radca Prawny
Sebastian Borowy

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi prawa, regulującą stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz prawnymi. W mojej kancelarii oferuję kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego. Specjalizuję się w szerokim wachlarzu spraw, zapewniając profesjonalne doradztwo oraz reprezentację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, zapewniam rozwiązania prawne dostosowane do specyfiki każdego przypadku. 

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego.

PRAWO CYWILNE

Zapłata i dochodzenie wierzytelności

Przykłady spraw o zapłatę i dochodzenie wierzytelności

Zapłata i dochodzenie wierzytelności to kluczowy obszar mojej kancelarii prawnej w zakresie prawa cywilnego. Przykłady takich spraw obejmują odzyskiwanie niezapłaconych faktur, windykację długów, a także egzekwowanie zobowiązań wynikających z umów pożyczki lub innych umów cywilnoprawnych. Pomagam również klientom w sytuacjach, gdy ich kontrahenci zalegają z płatnościami za dostarczone towary lub wykonane usługi.

Jak mogę pomóc w zapłacie i dochodzeniu wierzytelności?

Jako doświadczony radca prawny, oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia wierzytelności. W ramach moich usług zajmuję się negocjacjami z dłużnikami, sporządzaniem wezwań do zapłaty oraz prowadzeniem mediacji. Jeśli polubowne rozwiązanie sprawy nie przynosi oczekiwanych rezultatów, reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, dążąc do skutecznego odzyskania należności.

W jakich sprawach dotyczących wierzytelności pomagam?

Pomagam w sprawach dotyczących zarówno dużych, jak i małych wierzytelności, reprezentując osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Moje usługi obejmują także analizę sytuacji finansowej dłużnika, przygotowanie i złożenie pozwu, a także monitorowanie postępowań egzekucyjnych. 

PRAWO CYWILNE

w tym spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Przykłady spraw dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień

W mojej kancelarii prawnej zajmuję się sprawami dotyczącymi odszkodowań i zadośćuczynień, w tym sporami z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przykłady takich spraw obejmują dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe, majątkowe, komunikacyjne oraz błędy medyczne. Często reprezentuję klientów, którym ubezpieczyciele odmawiają wypłaty należnych świadczeń lub zaniżają ich wysokość.

Jak mogę pomóc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia?

Mogę pomóc poprzez kompleksową analizę dokumentacji i dowodów, które są niezbędne do uzyskania odszkodowania. Negocjuję z towarzystwami ubezpieczeniowymi w imieniu klientów, dążąc do uzyskania maksymalnych możliwych świadczeń. Jeśli negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, reprezentuję klientów przed sądami, aby walczyć o ich prawa.

W jakich sprawach odszkodowawczych mogę pomóc?

Pomagam w sprawach dotyczących różnych rodzajów odszkodowań, reprezentując zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Oferuję doradztwo w zakresie procedur odszkodowawczych, przygotowanie i złożenie pozwów oraz monitorowanie postępowań sądowych.

PRAWO CYWILNE

Sprawy związane ze spadkiem i testamentem

Stwierdzenie nabycia spadku i działu spadku, zachowku, odrzucenie spadku, testamentu

Przykłady spraw spadkowych

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz odrzucenie spadku to skomplikowane zagadnienia prawne, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przykłady takich spraw obejmują ustalanie praw do spadku po zmarłej osobie, podział majątku między spadkobierców, obliczanie należnego zachowku oraz odrzucanie spadku w celu uniknięcia długów.

Jak mogę pomóc w sprawach spadkowych i testamentowych?

Mogę pomóc w prowadzeniu postępowań spadkowych, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację w sądzie. Wspieram klientów w sporządzaniu niezbędnych dokumentów, takich jak wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, wnioski o dział spadku oraz pozew o zachowek. Pomagam także w analizie testamentów oraz w przygotowaniu dokumentów do odrzucenia spadku. Moje doświadczenie pozwala mi skutecznie reprezentować klientów w negocjacjach między spadkobiercami, dążąc do polubownego rozwiązania sporów.

W jakich sprawach spadkowych mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw spadkowych, reprezentując zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców, którzy mogą być zaangażowani w postępowania spadkowe. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie dokumentów, reprezentację w sądzie oraz mediacje między spadkobiercami. Dążę do zapewnienia moim klientom klarownych i skutecznych rozwiązań w zawiłych kwestiach spadkowych.

PRAWO CYWILNE

Eksmisja

Przykłady spraw dotyczących eksmisji

Eksmisja to proces prawny, w którym właściciel nieruchomości stara się usunąć najemcę lub inną osobę bezprawnie zajmującą lokal. Przykłady takich spraw obejmują usunięcie najemcy zalegającego z czynszem, eksmisję osób zajmujących lokal bez umowy najmu, a także wykwaterowanie lokatorów z powodów związanych z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

Jak mogę pomóc w procesie eksmisji?

Jako doświadczony radca prawny, oferuję pełne wsparcie prawne na każdym etapie procesu eksmisji. Pomagam w przygotowaniu i złożeniu pozwu o eksmisję, reprezentuję klientów przed sądami, a także w postępowaniach egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie wyroku eksmisyjnego. W ramach mojej pomocy, sporządzam niezbędne dokumenty, takie jak wezwania do opuszczenia lokalu, oraz prowadzę negocjacje mające na celu polubowne rozwiązanie sporu.

W jakich sprawach eksmisyjnych mogę pomóc?

Pomagam właścicielom nieruchomości w szerokim zakresie spraw eksmisyjnych, zarówno w przypadku najmu komercyjnego, jak i mieszkaniowego. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie dokumentacji, reprezentację w sądzie oraz wsparcie w egzekucji wyroków. 

PRAWO CYWILNE

Podział majątku

Przykłady spraw dotyczących podziału majątku

Podział majątku to proces, który często towarzyszy rozwodom, separacjom oraz rozliczeniom wspólnych inwestycji i przedsięwzięć. Przykłady takich spraw obejmują podział nieruchomości, podział aktywów finansowych, rozliczenia nakładów poniesionych na majątek wspólny oraz rozstrzyganie sporów dotyczących własności ruchomości, takich jak samochody czy sprzęt AGD.

Jak mogę pomóc w podziale majątku?

Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie podziału majątku. Pomagam klientom w analizie stanu majątkowego, przygotowaniu i składaniu wniosków o podział majątku, a także reprezentuję ich w negocjacjach i postępowaniach sądowych. Moje usługi obejmują również sporządzanie umów o podział majątku w trybie ugodowym, co pozwala na polubowne rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania sądu.

W jakich sprawach dotyczących podziału majątku mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw dotyczących podziału majątku, zarówno w kontekście rozwodów, jak i innych sytuacji wymagających rozliczeń majątkowych. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie dokumentacji, reprezentację przed sądem oraz wsparcie w mediacjach. Dążę do zapewnienia klientom sprawiedliwego i efektywnego podziału majątku, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i okoliczności.

PRAWO CYWILNE

Zniesienie współwłasności

Przykłady spraw dotyczących zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na wyodrębnienie i przydzielenie części wspólnego majątku do poszczególnych współwłaścicieli. Przykłady takich spraw obejmują podział nieruchomości między współwłaścicieli, zniesienie współwłasności w przypadku wspólnej własności firmy, oraz rozdział majątku ruchomego, takiego jak samochody czy sprzęt AGD. Często spotykane są również przypadki zniesienia współwłasności wynikającej z dziedziczenia, kiedy to spadkobiercy muszą podzielić się majątkiem po zmarłej osobie.

Jak mogę pomóc w zniesieniu współwłasności?

Jako doświadczony radca prawny, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie zniesienia współwłasności. Pomagam klientom w analizie sytuacji prawnej i majątkowej, przygotowaniu wniosków o zniesienie współwłasności oraz reprezentuję ich w negocjacjach i postępowaniach sądowych. Moje usługi obejmują również sporządzanie umów o zniesienie współwłasności w drodze ugody, co pozwala na polubowne rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania sądu.

W jakich sprawach dotyczących zniesienia współwłasności mogę pomóc?

Pomagam w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności zarówno w kontekście nieruchomości, jak i innych składników majątku. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie niezbędnych dokumentów, reprezentację w sądzie oraz wsparcie w mediacjach. 

PRAWO CYWILNE

Zasiedzenie

Przykłady spraw dotyczących zasiedzenia

Zasiedzenie to proces prawny, który pozwala na nabycie prawa własności nieruchomości przez osobę, która przez określony czas nieprzerwanie z niej korzysta, zachowując się jak właściciel. Przykłady takich spraw obejmują nabycie własności przez zasiedzenie działki budowlanej, nieruchomości rolnej czy domu, w którym ktoś mieszka od wielu lat bez formalnego tytułu własności. Często spotykane są również przypadki zasiedzenia części nieruchomości, takie jak drogi dojazdowe czy działki przylegające.

Jak mogę pomóc w sprawach zasiedzenia?

Mogę pomóc w prowadzeniu spraw związanych z zasiedzeniem, oferując kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem. Pomagam klientom w zbieraniu i analizie dowodów, sporządzaniu niezbędnych dokumentów oraz składaniu wniosków o zasiedzenie. Reprezentuję również klientów w postępowaniach sądowych, starając się udowodnić, że spełnione zostały wszystkie przesłanki zasiedzenia.

W jakich sprawach dotyczących zasiedzenia mogę pomóc?

Pomagam w sprawach dotyczących zasiedzenia zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i gruntów rolnych czy komercyjnych. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowanie i złożenie wniosków, reprezentację w sądzie oraz wsparcie w negocjacjach z innymi stronami sporu. Klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania zasiedzeniowego, co pozwala na dochodzenie swoich praw do nieruchomości.

PRAWO CYWILNE

Wydanie rzeczy i zaniechanie naruszeń

Przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne korzystanie

Przykłady spraw dotyczących wydania rzeczy i zaniechania naruszeń

Sprawy związane z wydaniem rzeczy, zaniechaniem naruszeń, przywróceniem stanu poprzedniego oraz wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne korzystanie, są częstymi przypadkami w mojej praktyce prawnej. Przykłady takich spraw obejmują dochodzenie wydania rzeczy od osoby, która bezprawnie zatrzymuje majątek, uzyskanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy ruchomości, oraz przywrócenie stanu poprzedniego w przypadku bezprawnej zmiany stanu rzeczy, takiej jak nielegalna rozbudowa lub uszkodzenie mienia.

Jak mogę pomóc w sprawach dotyczących wydania rzeczy?

Oferuję kompleksową pomoc prawną, która obejmuje analizę stanu faktycznego, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami. Pomagam klientom w dochodzeniu swoich praw poprzez złożenie wniosków o wydanie rzeczy, uzyskanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z majątku, oraz zaniechanie dalszych naruszeń. Reprezentuję także klientów w postępowaniach mających na celu przywrócenie stanu poprzedniego, zapewniając skuteczne dochodzenie ich roszczeń.

W jakich sprawach dotyczących zaniechania naruszeń mogę pomóc?

Pomagam w sprawach dotyczących zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, reprezentując osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie niezbędnych dokumentów, reprezentację przed sądem oraz wsparcie w negocjacjach z drugą stroną sporu. 

PRAWO CYWILNE

Spory z bankami i instytucjami finansowymi

m.in. dotyczące kredytów w walutach obcych

Przykłady spraw dotyczących sporów z bankami

Spory z bankami i instytucjami finansowymi, w tym dotyczące kredytów w walutach obcych, są coraz częściej spotykane w praktyce prawniczej. Przykłady takich spraw obejmują konflikty związane z nieuczciwymi praktykami banków, nieprawidłowościami w umowach kredytowych, a także problemami wynikającymi z kredytów frankowych (CHF). Inne przypadki mogą dotyczyć błędów w naliczaniu odsetek, nieautoryzowanych transakcji na kontach bankowych, czy niezgodnego z prawem egzekwowania należności.

Jak mogę pomóc w sporze z bankiem lub instytucją finansową?

Oferuję kompleksową pomoc prawną dla osób mających problemy z bankami i instytucjami finansowymi. Moje usługi obejmują analizę umów kredytowych, reprezentację klientów w negocjacjach z bankami oraz przygotowanie i składanie pozwów w sądzie. Pomagam klientom w dochodzeniu ich praw, dążąc do unieważnienia nieuczciwych klauzul umownych, uzyskania odszkodowań oraz zwrotu nadpłaconych kwot. W przypadku kredytów w walutach obcych, oferuję doradztwo w zakresie przeliczania zadłużenia na złotówki i dochodzenia roszczeń z tytułu nieuczciwych praktyk bankowych.

W jakich sprawach dotyczących banków i instytucji finansowych mogę pomóc?

Reprezentuję klientów w szerokim zakresie spraw związanych z bankami i instytucjami finansowymi, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie niezbędnych dokumentów, reprezentację w postępowaniach sądowych oraz wsparcie w mediacjach. 

PRAWO CYWILNE

Umowy

Sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki, o świadczenie usług, dostawy

Przykłady spraw dotyczących umów

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki, o świadczenie usług i dostawy, są powszechnie stosowane zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Przykłady takich spraw obejmują spory dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, problemy z zapłatą za wykonane usługi lub dostarczone towary, a także kwestie związane z wypowiedzeniem umowy najmu czy dzierżawy.

Jak mogę pomóc w sprawach związanych z umowami?

Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania, analizy i negocjacji umów cywilnoprawnych. Pomagam klientom w przygotowaniu umów, które precyzyjnie określają prawa i obowiązki stron, minimalizując ryzyko przyszłych sporów. Reprezentuję klientów w negocjacjach dotyczących warunków umów oraz w sporach wynikłych na tle ich realizacji. W przypadku problemów z wykonaniem umowy, oferuję doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami, dążąc do ochrony interesów moich klientów.

W jakich sprawach dotyczących umów mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi, reprezentując zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie i analizę umów, reprezentację w negocjacjach oraz wsparcie w postępowaniach sądowych. Moim celem jest zapewnienie klientom bezpiecznych rozwiązań prawnych w zakresie umów cywilnoprawnych.

Zdjęcie radcy prawnego z Opola Sebastiana Borowego - specjalisty od prawa oświatowego

Kontakt z prawnikiem

Radca prawny Sebastian Borowy

Specjalista od prawa cywilnego

Godziny pracy
Pon. - Pt.: 08:00 - 18:00
Sb.: 09:00 - 13:00
Media społecznościowe